Fijnmazig netwerk TNT mag niet belangrijker zijn dan leefbaarheid.

19 februari 2010 | By Andre Boersma in Geen categorie

Al eerder heb ik in deze Nieuwsbrief geschreven over de uitgiftepunten van TNT post in de wijken. Door de andere werkwijze van TNT wordt de post niet meer centraal uitgegeven aan postbodes bij de steunpunten, maar decentraal aan postbestellers in de wijken. Daarbij wordt onder meer gebruikt gemaakt van garageboxen. Dat leidde op verschillende plekken tot overlast, omdat in de betreffende garageboxen elementaire voorzieningen, zoals sanitair, ontbraken. Die aantasting van de leefbaarheid voor omwonenden was voor mij reden dit onderwerp aan te kaarten in de stadsdeelcommissies Zuid en West. De zaak drong ook door tot landelijk niveau, want de Tweede Kamerfractie van de SP stelde er vragen over. Onlangs kwamen de antwoorden van staatssecretaris Heemskerk. Die zijn nogal teleurstellend. De staatssecretaris vindt het geen probleem dat TNT gebruikt maakt van garageboxen voor het uitgeven van post aan bestellers, omdat TNT aangeeft dat dit nodig is voor een fijnmazig netwerk en bestellers er maar 10 minuten hoeven te wachten. Gemeenten moeten zelf per plek bekijken of deze activiteit past binnen het bestemmingsplan. Daaruit blijkt maar weer hoe ver de Haagse mensen van de werkelijkheid af staan: bestellers wachten soms een half uur of langer bij een voorziening zonder stroom, toiletten, stromend water of verwarming. Wat moet je dan bij hoge nood? De struiken in naast de woonhuizen. Het is niet alleen een kwestie van bestemmingsplannen en van aantasting van de leefbaarheid voor omwonenden, maar ook een kwestie van fatsoenlijke bedrijfsvoering: zo behandel je je mensen niet. TNT gold lange tijd als een voorbeeldwerkgever, maar is nu bezig zich als het tegenovergestelde te bewijzen. Met goedvinden van de staatssecretaris. Ik zal erop aan blijven dringen de uitgiftepunten in Enschede nauwgezet te controleren en adequaat te reageren op klachten van omwonenden; bij aantasting van leefbaarheid of strijdigheid met bestemmingsplannen moet strak worden opgetreden.

Leave a Comment

Spam Protection by WP-SpamFree